loading icon

Връзка с инвеститорите

icon email
Индустриален квартал, п.к. 114 Лавена АД Шумен 9700
icon email
Телефон (054) 850 144
icon email
Факс (02) 850 119
icon email
tania.petrova@lavena.bg

Последни събития

24.04.2024
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.
27.03.2024
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г.
27.02.2024
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
29.01.2024
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
29.11.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
27.10.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
15.06.2023
НОВИНИ
ЛАВЕНА ПРЕДСТАВИ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 01-06-2023 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 198 388.20 лева . Размер на дивидента за една акция бруто – 0.02 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.019 лв.

Право на дивидент имат лицата, които притежават акции на 15.06.2023 г.

Избрана Търговска банка за изплащане на дивиденти на акционерите – УниКредит Булбанк АД.

Начин на изплащане на дивидент:

  • За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник.

  • За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Начален срок за изплащане на дивидента 17.07.2023 г.

Краен срок за изплащане на дивидента 15.09.2023 г.

26.05.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.
27.04.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Индивидуален финансов отчет към 31.03.2023 г.
21.04.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г.
24.03.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г.
24.02.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.
27.01.2023
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Индивидуален финансов отчет към 31.12.2022 г.
28.11.2022
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
28.10.2022
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
26.05.2022
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
21.04.2022
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г.
25.03.2022
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 г.
27.07.2021
Новини
ЛАВЕНА ПРЕДСТАВИ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 30-06-2020 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2019 г. в общ размер на 297582.30 лева . Размер на дивидента за една акция бруто – 0.03 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.0285 лв.

Избрана Търговска банка за изплащане на дивиденти на акционерите – УниКредит Булбанк АД.

Начин на изплащане на дивидент:

  • За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник.

  • За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Начален срок за изплащане на дивидента 01.08.2020 г.

Краен срок за изплащане на дивидента 30.09.2020 г.

29.06.2021
Новини
ЛАВЕНА ПРЕДСТАВИ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 15-06-2021 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2020 г. в общ размер на 297582.30 лева . Размер на дивидента за една акция бруто – 0.03 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.0285 лв.

Избрана Търговска банка за изплащане на дивиденти на акционерите – УниКредит Булбанк АД.

Начин на изплащане на дивидент:

  • За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник.

  • За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Начален срок за изплащане на дивидента 12.07.2021 г.
Краен срок за изплащане на дивидента 15.09.2021 г.

30.09.2020
Новини
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛАВЕНА“АД ОТ 10.09.2020г.
18.09.2019
НОВИНИ
Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 17.09.2019 г.

Уведомление от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на „Лавена“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.

28.06.2019
НОВИНИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 03-06-2019 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2018 г. в общ размер на 297582.30 лева . Размер на дивидента за една акция бруто – 0.03 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.0285 лв.

Избрана Търговска банка за изплащане на дивиденти на акционерите – УниКредит Булбанк АД.

Начин на изплащане на дивидент:

– За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник.

– За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Начален срок за изплащане на дивидента 01.07.2019 г.

Краен срок за изплащане на дивидента 30.09.2019 г.

05.03.2019
НОВИНИ
Уведомление на основание чл.112д от ЗППЦК

На основание чл. 112д от ЗППЦК уведомяваме, че на 04.02.2019 г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на Лавена АД от 8 319 506 лева на 9 919 410 лева, чрез издаване на нови 1 599 904 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева всяка.

18.02.2019
НОВИНИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСАНА ОТ КФН ЕМИСИЯ АКЦИИ

С Решение от 12.02.2019 г. КФН вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, издадена от „Лавена” АД, гр. Шумен, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 599 904 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 8 319 506 лева на 9 919 410 лева. С решение на СД на БФБ емисията се допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, дата на въвеждане за търговия: 15.02.2019 г. (петък).

06.02.2019
НОВИНИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.19, § 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА

Уведомление по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В ЛАВЕНА АД са получени две уведомления по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. БАЛТИМОР ООД – юридическо лице, тясно свързано с член на Съвета на директорите и изпълнителен директор Константин Димитров Шаламанов, уведомява за негови сделки с финансови инструменти на дружеството – Записване на акции от увеличаване на капитала на дружеството: 1 199 265 акции на обща стойност 4 197 427.50 лева при емисионна стойност 3.50 лв. за акция. Константин Димитров Шаламанов член на Съвета на директорите и изпълнителен директор уведомява за негови сделки с финансови инструменти на дружеството – Записване на акции от увеличаване на капитала на дружеството: 25 775 акции на обща стойност 90 212.50 лева при емисионна стойност 3.50 лв. за акция.

05.02.2019
НОВИНИ
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

На 04.02.2019 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството. След извършеното вписване капиталът на Лавена АД възлиза на 9 919 410 лева, разпределен в 9 919 410 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.

25.01.2019
НОВИНИ
Резултати от публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен
07.12.2018
НОВИНИ
Съобщение на основание чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Лавена АД

Във връзка с Решение № 1116-E от 04.12.2018 г. на Комисия за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени съгласно решение на Съвета на директорите от 25.10.2018 г. за увеличаване на капитала на Лавена АД от 8,319,506 лева на до 9,919,411 лева, чрез издаване на до 1,599,905 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева, Ви информираме, че днес 07.12.2018 г. /петък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на Българска фондова борса АД. Проспектът, решението на КФН, с което е потвърден и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“. Проспектът и съобщението по чл. 92а ЗППЦК са публикувани и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД и на www.x3news.com.

25.10.2018
НОВИНИ
Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството – 25.10.2018г.

На 25.10.2018 г. Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, чл.14, ал.1 и овластяването предвидено по чл. 14, ал. 3 от Устава на „ЛАВЕНА” АД, капиталът на дружеството да бъде увеличен от 8 319 506 (осем милиона триста и деветнадесет хиляди петстотин и шест) лева на 9 919 411 (девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четиристотин и единадесет) лева, чрез издаване на 1 599 905 (един милион петстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и пет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права и записване на нови акции. Параметрите на емисията са определени в протокола на Съвета на директорите. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД е избран да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.

13.08.2018
НОВИНИ
Уведомление за допускане до търговия на последваща емисия акции

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:

Във връзка с Решение на КФН №793-Е от 09.08.2018 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:

– Емитент: Лавена АД-Шумен;

– ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;

– Борсов код на емисията: 4L4;

– Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;

– Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;

– Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;

– Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;

– Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.

– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;

– Дата на въвеждане за търговия: 14.08.2018 г. (вторник).

10.08.2018
НОВИНИ
Уведомление за вписана от КФН емисия в размер на 7 999 525 лева, разпределени в 7 999 525 броя акции

„Лавена“ АД ви уведомява, че Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7 999 525 лв., разпределени в 7 999 525 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадена от „Лавена“ АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лева на 8 319 506 лева, осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

27.06.2018
НОВИНИ
повестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.

Уведомления от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на “Лавена” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.

26.06.2018
НОВИНИ
Оповестяване на информация за получените уведомления за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2018г. в „Лавена“ АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 2000 броя и продажбата на 300 броя акции от капитала на „Лавена“ АД, след което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя на 76.29%.

20.06.2018
НОВИНИ
Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.

Уведомления от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на “Лавена” АД и Петър Александров Тренев – член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.

19.06.2018
НОВИНИ
Оповестяване на информация за получените уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомяваме Ви, че на 19.06.2018г. в „Лавена“ АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 295 броя и 2000 броя акции от капитала на „Лавена“ АД, с което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя от 75.04% на 75.76% .