Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за обособена позиция 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за обособена позиция 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„ЛАВЕНА“ АД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 03.02.2020 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0674-С01 с наименование: Капацитет за растеж на „ЛАВЕНА“ АД.
Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 626 904,00 лева, като от тях 976 142,40 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца.
Повече информация може да намерите в приложеното уведомление.