Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за обособена позиция 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за обособена позиция 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„ЛАВЕНА“ АД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 03.02.2020 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0674-С01 с наименование: Капацитет за растеж на „ЛАВЕНА“ АД.
Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 626 904,00 лева, като от тях 976 142,40 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца.
Повече информация може да намерите в приложеното уведомление.

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции

ЛАВЕНА АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с
предмет:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по
обособени позиции както следва:
„Обoсобена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Инсталация за изготвяне и отстояване на шампоани и пенещи продукти- 1 брой.

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Тубопълначен автомат за пълнене и затваряне на козметични кремове в
ламинатни и кополимерни туби- 1 брой.

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Вертикална машина за опаковане в кутии- 1 брой.

Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Инсталация за производство на течни хранителни добавки-500л- 1 брой.

Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за
разфасовка, етикетиране и маркиране на течни хранителни добавки – 1 брой.

Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система
за разтегляне на рецептури за изготвяне на козметични изделия- 1 брой.

Обособена позиция 7: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система
за контрол на тегло на козметични продукти- 1 брой.

Обособена позиция 8: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Лабораторен хомогенизатор-5л- 1 брой.

Обособена позиция 9: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Рефрактометър- 1 брой.

Обособена позиция 10: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Денситометър- 1 брой.

Обособена позиция 11: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Лабораторна центрофуга- 1 брой.

Обособена позиция 12: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрическа платформа 2,168 m- 1 брой.

Обособена позиция 13: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрическа платформа 3,35 m- 1 брой.

Обособена позиция 14: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрически стакер- 2 броя.

Обособена позиция 15: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрическа транспалетна количка- 1 брой.

Обособена позиция 16: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Ръчна
транспалетна количка- 3 броя. ”