Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Съобщение на основание чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Лавена АД

Във връзка с Решение № 1116-E от 04.12.2018 г. на Комисия за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени съгласно решение на Съвета на директорите от 25.10.2018 г. за увеличаване на капитала на Лавена АД от 8,319,506 лева на до 9,919,411 лева, чрез издаване на до 1,599,905 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева, Ви информираме, че днес 07.12.2018 г. /петък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на Българска фондова борса АД. Проспектът, решението на КФН, с което е потвърден и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“. Проспектът и съобщението по чл. 92а ЗППЦК са публикувани и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД и на www.x3news.com.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството – 25.10.2018г.

На 25.10.2018 г. Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, чл.14, ал.1 и овластяването предвидено по чл. 14, ал. 3 от Устава на „ЛАВЕНА” АД, капиталът на дружеството да бъде увеличен от 8 319 506 (осем милиона триста и деветнадесет хиляди петстотин и шест) лева на 9 919 411 (девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четиристотин и единадесет) лева, чрез издаване на 1 599 905 (един милион петстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и пет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права и записване на нови акции. Параметрите на емисията са определени в протокола на Съвета на директорите. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД е избран да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.

Уведомление за допускане до търговия на последваща емисия акции

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН №793-Е от 09.08.2018 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: Лавена АД-Шумен;
– ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
– Борсов код на емисията: 4L4;
– Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
– Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
– Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 14.08.2018 г. (вторник).

Уведомление за вписана от КФН емисия в размер на 7 999 525 лева, разпределени в 7 999 525 броя акции

„Лавена“ АД ви уведомява, че Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7 999 525 лв., разпределени в 7 999 525 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадена от „Лавена“ АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лева на 8 319 506 лева, осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Оповестяване на информация за получените уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2018г. в „Лавена“ АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 2000 броя и продажбата на 300 броя акции от капитала на „Лавена“ АД, след което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя на 76.29%.

Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.

„Уведомления от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на “Лавена” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.“

Оповестяване на информация за получените уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомяваме Ви, че на 19.06.2018г. в „Лавена“ АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 295 броя и 2000 броя акции от капитала на „Лавена“ АД, с което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя от 75.04% на 75.76% .

Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.

Уведомления от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на “Лавена” АД и Петър Александров Тренев – член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.