Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба

Уведомление по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В ЛАВЕНА АД е получено уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. БАЛТИМОР ООД – юридическо лице, тясно свързано с член на Съвета на директорите и изпълнителен директор Константин Димитров Шаламанов, уведомява за негови сделки с финансови инструменти на дружеството – Записване на акции от увеличаване на капитала на дружеството: 40 904 акции на обща стойност 3 231 416 лева при емисионна стойност 79 лв. за акция.

ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

На 13.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството. След извършеното вписване капиталът на Лавена АД възлиза на 319 981 лева, разпределен в 319 981 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.

Съобщение за резултати от публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен

Съобщение на основание чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Лавена АД

Съветът на директорите на ”Лавена “АД взе решение за основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличаването капитала на дружеството- 02.06.2017г.

Във връзка с решение, прието на 01 юни 2017г. за увеличаване на капитала на дружеството от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на до 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев, Съветът на директорите на Лавена АД определи с решение от 02 юни 2017 г. емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 79.00 лв. (седемдесет и девет лева) всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на Българска фондова борса – София АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции и ще се счита за успешно, в случай, че са записани и заплатени минимум 40 000 (четиридесет хиляди) броя нови акции. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, който ще бъде публикуван след потвърждение от КФН. След потвърждението на проспекта от КФН, Лавена АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството – 01.06.2017г.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, чл.14, ал.1 и овластяването предвидено по чл. 14, ал. 3 от Устава на „ЛАВЕНА” АД, капиталът на дружеството да бъде увеличен от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права и записване на нови акции. Минималната емисионна стойност на новите акции, както и останалите конкретни условия по издаването на емисия акции от увеличението на капитал, ще бъдат определени с допълнително решение на Съвета на директорите. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД е избран да изготви проспект за емисията нови акции и да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.