На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК и чл. 145 от ЗППЦК, „Лавена“ АД оповестява следната информация относно разкриване на дялово участие, а именно:

На 13.01.2015 г. в Дружеството е получено Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество, както следва:

Дружество, чиито ценни книжа са прехвърлени: Лавена АД;

Акционер, прехвърлил ценните книжа чрез продажба: Балтимор ООД, ЕИК 175275709;

Дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД: 08.01.2015г.

Дата на сетълмент на сделката в Централен депозитар: 12.01.2015г.

Брой гласове на акционера преди промяната: 200 039 броя акции, съставляващи 75,02 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас: прехвърлени 1000 броя акции, съставляващи 0,38 % от капитала на Дружеството.

Брой гласове на акционера, в резултат на промяната: 199 039 броя акции, съставляващи 74,64 от капитала на Дружеството.