Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Съобщение за резултати от публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен

„Лавена” АД, гр. Шумен, уведомява инвеститорите относно успешното приключване и резултатите от публичното предлагане на 66,667 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 2,666,680 лева, съгласно приетите на 17.12.2012 г. и 28.01.2013 г. решения на Съвета на директорите за увеличаване на капитала от 200,000 лева на до 266,667 лева и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 218-E от 28.03.2013 г.

Дата на приключване на подписката: 30.05.2013 г.

Минимален брой записани и заплатени акции, при който предлагането се счита за успешно: минимум 33,325 броя нови акции.

Общ брой записани акции: 66,652 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка.

Сума, получена срещу записаните акции: 2,666,080 лева, разходи по предлагането: 21,473 лева.

Предлагането приключи без затруднения, спорове и други подобни в процеса на търговията с права и записването на акции.

Начало на публичното предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на Лавена АД

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 17.12.2012 г. и 28.01.2013 г. и публикации в ТР отразена на 12.04.2013 г., в.Капитал Daily от 12.04.2013 г., в. Дума от 12.04.2013 г., интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД (http://www.benchmark.bg/) от 12.04.2013 г. и интернет сайта на емитента Лавена АД (http://www.lavena.bg) от 12.04.2013 г. относно увеличение на капитала на „Лавена“ АД от 200 000 лева на до 266 667 лева, чрез издаване на до 66 667 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 40.00 лева, ви информираме, че днес 12.04.2013 г. /петък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на БФБ-София АД, а одобрения проспект и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Моля, да изпращате подписаните заявки на файл на E-mail: backoffice@benchmark.bg до края на всеки работен ден.

Оригиналите на заявките следва да изпращате на адрес: БенчМарк Финанс АД – София 1407, бул. Черни връх 32А, ет.2.

Образец на заявката можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Прикачени документи:

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството – 28.01.2013г.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на 28 януари 2013г. за увеличаване капитала на дружеството от 200,000 лева на до 266,667 лева, чрез издаване на до 66,667 (шестдесет и шест хиляди, шестстотин шестдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните нови акции. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 33,325 акции (тридесет и три хиляди, триста двадесет и пет) броя нови акции. Съветът на директорите определи емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 40.00 лв. (четиридесет лева) всяка. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала. Съветът на директорите одобри съдържанието на проспекта за увеличение на капитала на „Лавена“ АД, изготвен от ИП „БенчМарк Финанс“ АД. Проспектът е внесен на 29.01.2013 г. в КФН за разглеждане и одобрение. След потвърждението на проспекта от КФН, „Лавена“ АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.