Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г.

Консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

Индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

Индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛАВЕНА“АД ОТ 10.09.2020г.

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за обособена позиция 5

Индивидуален финансов отчет към 30.06.2020 г.

ЛАВЕНА АД ПРЕДСТАВИ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 30-06-2020 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2019 г. в общ размер на 297582.30 лева . Размер на дивидента за една акция бруто – 0.03 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.0285 лв.
Избрана Търговска банка за изплащане на дивиденти на акционерите – УниКредит Булбанк АД.
Начин на изплащане на дивидент:
– За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник.
– За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.
Начален срок за изплащане на дивидента 01.08.2020 г.
Краен срок за изплащане на дивидента 30.09.2020 г.