Във връзка с Решение № 1116-E от 04.12.2018 г. на Комисия за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени съгласно решение на Съвета на директорите от 25.10.2018 г. за увеличаване на капитала на Лавена АД от 8,319,506 лева на до 9,919,411 лева, чрез издаване на до 1,599,905 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева, Ви информираме, че днес 07.12.2018 г. /петък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на Българска фондова борса АД. Проспектът, решението на КФН, с което е потвърден и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“. Проспектът и съобщението по чл. 92а ЗППЦК са публикувани и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД и на www.x3news.com.