Във връзка с решение, прието на 01 юни 2017г. за увеличаване на капитала на дружеството от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на до 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев, Съветът на директорите на Лавена АД определи с решение от 02 юни 2017 г. емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 79.00 лв. (седемдесет и девет лева) всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на Българска фондова борса – София АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции и ще се счита за успешно, в случай, че са записани и заплатени минимум 40 000 (четиридесет хиляди) броя нови акции. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, който ще бъде публикуван след потвърждение от КФН. След потвърждението на проспекта от КФН, Лавена АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.