Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, чл.14, ал.1 и овластяването предвидено по чл. 14, ал. 3 от Устава на „ЛАВЕНА” АД, капиталът на дружеството да бъде увеличен от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права и записване на нови акции. Минималната емисионна стойност на новите акции, както и останалите конкретни условия по издаването на емисия акции от увеличението на капитал, ще бъдат определени с допълнително решение на Съвета на директорите. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД е избран да изготви проспект за емисията нови акции и да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.