На 13.05.2014 г. Съветът на директорите на „Лавена“ АД е получил уведомление за резултатите от търгово предложение отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Лавена“ АД, гр. Шумен, както следва: Във връзка с изтичане срока за приемане на търговото предложение, отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД към акционерите на „Лавена“ АД, гр. Шумен и на основание чл. 157 от ЗППЦК във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредба 13, Ви уведомяваме за резултатите от проведеното търгово предложение: Дружество, обект на предложението: „Лавена“ АД, гр. Шумен, с адрес на управление област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ж.к. Индустриален; Търгови предложители: „Балтимор“ ООД с адрес на управление гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Златен рог 20-22, ет.6 и „А Старт 2000“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175275709, с адрес: гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Златен рог 20. Упълномощен инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2 и издаден от КФН лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0212 от 09.05.2006 г. Предлагана цена за една акция: 41.65 лв. (четиридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки). Брой на лицата приели търговото предложение: Брой физически лица приели предложението: 1 брой, притежаващо 10 броя акции, представляващи 0.004 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен. Брой юридически лица приели предложението: 0 бр. Общият брой на акциите придобити от „Балтимор“ ООД в резултат на проведеното по реда на чл. 149, ал. 6 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 и чл. 148 ж от ЗППЦК търгово предложение е 10 броя акции, представляващи 0.004% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен. Резултатите от търговото предложение са публикувани от търговите предложители във вестниците „Капитал Дейли“, бр. 88 и „Дума“, бр. 107 от 14.05.2014 година.