На 13.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството. След извършеното вписване капиталът на Лавена АД възлиза на 319 981 лева, разпределен в 319 981 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.