Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016г.

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на „Лавена“АД, проведено на 21.06.2016 г.

Съветът на директорите взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите

„Лавена“ АД, гр. Шумен, уведомява своите акционери за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на 21.06.2016 г.