„Лавена“ АД, гр. Шумен, уведомява своите акционери за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на 23.09.2013г.