Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Съобщение на основание чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Лавена АД

Съветът на директорите на ”Лавена “АД взе решение за основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличаването капитала на дружеството- 02.06.2017г.

Във връзка с решение, прието на 01 юни 2017г. за увеличаване на капитала на дружеството от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на до 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев, Съветът на директорите на Лавена АД определи с решение от 02 юни 2017 г. емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 79.00 лв. (седемдесет и девет лева) всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на Българска фондова борса – София АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции и ще се счита за успешно, в случай, че са записани и заплатени минимум 40 000 (четиридесет хиляди) броя нови акции. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, който ще бъде публикуван след потвърждение от КФН. След потвърждението на проспекта от КФН, Лавена АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството – 01.06.2017г.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, чл.14, ал.1 и овластяването предвидено по чл. 14, ал. 3 от Устава на „ЛАВЕНА” АД, капиталът на дружеството да бъде увеличен от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права и записване на нови акции. Минималната емисионна стойност на новите акции, както и останалите конкретни условия по издаването на емисия акции от увеличението на капитал, ще бъдат определени с допълнително решение на Съвета на директорите. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД е избран да изготви проспект за емисията нови акции и да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.

Уведомление за разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК и чл. 145 от ЗППЦК, „Лавена“ АД оповестява следната информация относно разкриване на дялово участие, а именно:

На 13.01.2015 г. в Дружеството е получено Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество, както следва:

Дружество, чиито ценни книжа са прехвърлени: Лавена АД;

Акционер, прехвърлил ценните книжа чрез продажба: Балтимор ООД, ЕИК 175275709;

Дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД: 08.01.2015г.

Дата на сетълмент на сделката в Централен депозитар: 12.01.2015г.

Брой гласове на акционера преди промяната: 200 039 броя акции, съставляващи 75,02 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас: прехвърлени 1000 броя акции, съставляващи 0,38 % от капитала на Дружеството.

Брой гласове на акционера, в резултат на промяната: 199 039 броя акции, съставляващи 74,64 от капитала на Дружеството.

Резултати от търгово предложение отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Лавена“ АД, гр. Шумен

На 13.05.2014 г. Съветът на директорите на „Лавена“ АД е получил уведомление за резултатите от търгово предложение отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Лавена“ АД, гр. Шумен, както следва: Във връзка с изтичане срока за приемане на търговото предложение, отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД към акционерите на „Лавена“ АД, гр. Шумен и на основание чл. 157 от ЗППЦК във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредба 13, Ви уведомяваме за резултатите от проведеното търгово предложение: Дружество, обект на предложението: „Лавена“ АД, гр. Шумен, с адрес на управление област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ж.к. Индустриален; Търгови предложители: „Балтимор“ ООД с адрес на управление гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Златен рог 20-22, ет.6 и „А Старт 2000“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175275709, с адрес: гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Златен рог 20. Упълномощен инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2 и издаден от КФН лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0212 от 09.05.2006 г. Предлагана цена за една акция: 41.65 лв. (четиридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки). Брой на лицата приели търговото предложение: Брой физически лица приели предложението: 1 брой, притежаващо 10 броя акции, представляващи 0.004 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен. Брой юридически лица приели предложението: 0 бр. Общият брой на акциите придобити от „Балтимор“ ООД в резултат на проведеното по реда на чл. 149, ал. 6 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 и чл. 148 ж от ЗППЦК търгово предложение е 10 броя акции, представляващи 0.004% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен. Резултатите от търговото предложение са публикувани от търговите предложители във вестниците „Капитал Дейли“, бр. 88 и „Дума“, бр. 107 от 14.05.2014 година.

Публикувано е търгово предложение към акционерите на „Лавена“ АД, 07-04-2014

На основание чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 13, Ви УВЕДОМЯВАМЕ, че е публикувано търгово предложение от „Балтимор“ ООД съвместно с „А Старт 2000“ ЕООД на основание чл. 149, ал.6, във връзка с чл. 149, ал.1, т.1 и чл. 148ж от ЗППЦК, към акционерите на „Лавена“ АД. Предоставяме Ви текста на търговото предложение и становището на Съвета на директорите на „Лавена“ АД по него. Търговото предложение е публикувано във в-к „Дума“ на 07.04.2014 г. и в-к „Капитал Дейли“ на 07.04.2014 г., както и на интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането ИП „БенчМарк Финанс“ АД – www.benchmark.bg. Търговото предложение и становището на Съвета на директорите по него могат да се видят тук:

Съобщение за резултати от публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен

„Лавена” АД, гр. Шумен, уведомява инвеститорите относно успешното приключване и резултатите от публичното предлагане на 66,667 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 2,666,680 лева, съгласно приетите на 17.12.2012 г. и 28.01.2013 г. решения на Съвета на директорите за увеличаване на капитала от 200,000 лева на до 266,667 лева и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 218-E от 28.03.2013 г.

Дата на приключване на подписката: 30.05.2013 г.

Минимален брой записани и заплатени акции, при който предлагането се счита за успешно: минимум 33,325 броя нови акции.

Общ брой записани акции: 66,652 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка.

Сума, получена срещу записаните акции: 2,666,080 лева, разходи по предлагането: 21,473 лева.

Предлагането приключи без затруднения, спорове и други подобни в процеса на търговията с права и записването на акции.

Начало на публичното предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на Лавена АД

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 17.12.2012 г. и 28.01.2013 г. и публикации в ТР отразена на 12.04.2013 г., в.Капитал Daily от 12.04.2013 г., в. Дума от 12.04.2013 г., интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД (http://www.benchmark.bg/) от 12.04.2013 г. и интернет сайта на емитента Лавена АД (http://www.lavena.bg) от 12.04.2013 г. относно увеличение на капитала на „Лавена“ АД от 200 000 лева на до 266 667 лева, чрез издаване на до 66 667 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 40.00 лева, ви информираме, че днес 12.04.2013 г. /петък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на БФБ-София АД, а одобрения проспект и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Моля, да изпращате подписаните заявки на файл на E-mail: backoffice@benchmark.bg до края на всеки работен ден.

Оригиналите на заявките следва да изпращате на адрес: БенчМарк Финанс АД – София 1407, бул. Черни връх 32А, ет.2.

Образец на заявката можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Прикачени документи:

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството – 28.01.2013г.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на 28 януари 2013г. за увеличаване капитала на дружеството от 200,000 лева на до 266,667 лева, чрез издаване на до 66,667 (шестдесет и шест хиляди, шестстотин шестдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните нови акции. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 33,325 акции (тридесет и три хиляди, триста двадесет и пет) броя нови акции. Съветът на директорите определи емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 40.00 лв. (четиридесет лева) всяка. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала. Съветът на директорите одобри съдържанието на проспекта за увеличение на капитала на „Лавена“ АД, изготвен от ИП „БенчМарк Финанс“ АД. Проспектът е внесен на 29.01.2013 г. в КФН за разглеждане и одобрение. След потвърждението на проспекта от КФН, „Лавена“ АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.