Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Оповестяване на информация за получените уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомяваме Ви, че на 19.06.2018г. в „Лавена“ АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 295 броя и 2000 броя акции от капитала на „Лавена“ АД, с което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя от 75.04% на 75.76% .

Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.

Уведомления от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на “Лавена” АД и Петър Александров Тренев – член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.

Уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба

Уведомление по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В ЛАВЕНА АД е получено уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. БАЛТИМОР ООД – юридическо лице, тясно свързано с член на Съвета на директорите и изпълнителен директор Константин Димитров Шаламанов, уведомява за негови сделки с финансови инструменти на дружеството – Записване на акции от увеличаване на капитала на дружеството: 40 904 акции на обща стойност 3 231 416 лева при емисионна стойност 79 лв. за акция.

ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

На 13.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството. След извършеното вписване капиталът на Лавена АД възлиза на 319 981 лева, разпределен в 319 981 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.

Съобщение за резултати от публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен

Съобщение на основание чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Лавена АД

Съветът на директорите на ”Лавена “АД взе решение за основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличаването капитала на дружеството- 02.06.2017г.

Във връзка с решение, прието на 01 юни 2017г. за увеличаване на капитала на дружеството от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на до 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев, Съветът на директорите на Лавена АД определи с решение от 02 юни 2017 г. емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 79.00 лв. (седемдесет и девет лева) всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на Българска фондова борса – София АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции и ще се счита за успешно, в случай, че са записани и заплатени минимум 40 000 (четиридесет хиляди) броя нови акции. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, който ще бъде публикуван след потвърждение от КФН. След потвърждението на проспекта от КФН, Лавена АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството – 01.06.2017г.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, чл.14, ал.1 и овластяването предвидено по чл. 14, ал. 3 от Устава на „ЛАВЕНА” АД, капиталът на дружеството да бъде увеличен от 266 652 лева на 319 982 лева, чрез издаване на 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права и записване на нови акции. Минималната емисионна стойност на новите акции, както и останалите конкретни условия по издаването на емисия акции от увеличението на капитал, ще бъдат определени с допълнително решение на Съвета на директорите. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД е избран да изготви проспект за емисията нови акции и да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.

Уведомление за разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК и чл. 145 от ЗППЦК, „Лавена“ АД оповестява следната информация относно разкриване на дялово участие, а именно:

На 13.01.2015 г. в Дружеството е получено Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество, както следва:

Дружество, чиито ценни книжа са прехвърлени: Лавена АД;

Акционер, прехвърлил ценните книжа чрез продажба: Балтимор ООД, ЕИК 175275709;

Дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД: 08.01.2015г.

Дата на сетълмент на сделката в Централен депозитар: 12.01.2015г.

Брой гласове на акционера преди промяната: 200 039 броя акции, съставляващи 75,02 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас: прехвърлени 1000 броя акции, съставляващи 0,38 % от капитала на Дружеството.

Брой гласове на акционера, в резултат на промяната: 199 039 броя акции, съставляващи 74,64 от капитала на Дружеството.

Резултати от търгово предложение отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Лавена“ АД, гр. Шумен

На 13.05.2014 г. Съветът на директорите на „Лавена“ АД е получил уведомление за резултатите от търгово предложение отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Лавена“ АД, гр. Шумен, както следва: Във връзка с изтичане срока за приемане на търговото предложение, отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт 2000“ ЕООД към акционерите на „Лавена“ АД, гр. Шумен и на основание чл. 157 от ЗППЦК във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредба 13, Ви уведомяваме за резултатите от проведеното търгово предложение: Дружество, обект на предложението: „Лавена“ АД, гр. Шумен, с адрес на управление област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ж.к. Индустриален; Търгови предложители: „Балтимор“ ООД с адрес на управление гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Златен рог 20-22, ет.6 и „А Старт 2000“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175275709, с адрес: гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Златен рог 20. Упълномощен инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2 и издаден от КФН лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0212 от 09.05.2006 г. Предлагана цена за една акция: 41.65 лв. (четиридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки). Брой на лицата приели търговото предложение: Брой физически лица приели предложението: 1 брой, притежаващо 10 броя акции, представляващи 0.004 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен. Брой юридически лица приели предложението: 0 бр. Общият брой на акциите придобити от „Балтимор“ ООД в резултат на проведеното по реда на чл. 149, ал. 6 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 и чл. 148 ж от ЗППЦК търгово предложение е 10 броя акции, представляващи 0.004% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен. Резултатите от търговото предложение са публикувани от търговите предложители във вестниците „Капитал Дейли“, бр. 88 и „Дума“, бр. 107 от 14.05.2014 година.