Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Уведомление за допускане до търговия на последваща емисия акции

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН №793-Е от 09.08.2018 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: Лавена АД-Шумен;
– ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
– Борсов код на емисията: 4L4;
– Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
– Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
– Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 14.08.2018 г. (вторник).

Уведомление за вписана от КФН емисия в размер на 7 999 525 лева, разпределени в 7 999 525 броя акции

„Лавена“ АД ви уведомява, че Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7 999 525 лв., разпределени в 7 999 525 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадена от „Лавена“ АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лева на 8 319 506 лева, осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Оповестяване на информация за получените уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2018г. в „Лавена“ АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 2000 броя и продажбата на 300 броя акции от капитала на „Лавена“ АД, след което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя на 76.29%.

Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.

„Уведомления от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на “Лавена” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.“

Оповестяване на информация за получените уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомяваме Ви, че на 19.06.2018г. в „Лавена“ АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 295 броя и 2000 броя акции от капитала на „Лавена“ АД, с което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя от 75.04% на 75.76% .

Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.

Уведомления от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на “Лавена” АД и Петър Александров Тренев – член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.