Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„ЛАВЕНА“ АД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 03.02.2020 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0674-С01 с наименование: Капацитет за растеж на „ЛАВЕНА“ АД.
Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 626 904,00 лева, като от тях 976 142,40 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца.
Повече информация може да намерите в приложеното уведомление.

Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

Индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.

Оповестяване на информация за получените уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 17.09.2019 г.

Уведомление от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен директор на „Лавена“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.

Индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.

ЛАВЕНА АД ПРЕДСТАВИ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 03-06-2019 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2018 г. в общ размер на 297582.30 лева . Размер на дивидента за една акция бруто – 0.03 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.0285 лв.
Избрана Търговска банка за изплащане на дивиденти на акционерите – УниКредит Булбанк АД.
Начин на изплащане на дивидент:
– За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник.
– За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.
Начален срок за изплащане на дивидента 01.07.2019 г.
Краен срок за изплащане на дивидента 30.09.2019 г.

ДОКУМЕНТИ РОСА OT 03.06.2019г.

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.