Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Годишен индивидуален финансов отчет за 2017г.

Предварителен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017г.

Неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017г.

ДОКУМЕНТИ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛАВЕНА“АД ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2017Г.

Неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г.

Уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба

Уведомление по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В ЛАВЕНА АД е получено уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. БАЛТИМОР ООД – юридическо лице, тясно свързано с член на Съвета на директорите и изпълнителен директор Константин Димитров Шаламанов, уведомява за негови сделки с финансови инструменти на дружеството – Записване на акции от увеличаване на капитала на дружеството: 40 904 акции на обща стойност 3 231 416 лева при емисионна стойност 79 лв. за акция.

ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

На 13.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството. След извършеното вписване капиталът на Лавена АД възлиза на 319 981 лева, разпределен в 319 981 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.

Съобщение за резултати от публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен

Съветът на директорите взе решение за свикване на извънредовно Общо събрание на акционерите

„Лавена“ АД, гр. Шумен, уведомява своите акционери за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на 30.10.2017 г.