На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН №793-Е от 09.08.2018 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: Лавена АД-Шумен;
– ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
– Борсов код на емисията: 4L4;
– Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
– Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
– Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 14.08.2018 г. (вторник).