„Лавена“ АД ви уведомява, че Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7 999 525 лв., разпределени в 7 999 525 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадена от „Лавена“ АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лева на 8 319 506 лева, осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.