„Лавена” АД, гр. Шумен, уведомява инвеститорите относно успешното приключване и резултатите от публичното предлагане на 66,667 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 2,666,680 лева, съгласно приетите на 17.12.2012 г. и 28.01.2013 г. решения на Съвета на директорите за увеличаване на капитала от 200,000 лева на до 266,667 лева и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 218-E от 28.03.2013 г.

Дата на приключване на подписката: 30.05.2013 г.

Минимален брой записани и заплатени акции, при който предлагането се счита за успешно: минимум 33,325 броя нови акции.

Общ брой записани акции: 66,652 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка.

Сума, получена срещу записаните акции: 2,666,080 лева, разходи по предлагането: 21,473 лева.

Предлагането приключи без затруднения, спорове и други подобни в процеса на търговията с права и записването на акции.