Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на 28 януари 2013г. за увеличаване капитала на дружеството от 200,000 лева на до 266,667 лева, чрез издаване на до 66,667 (шестдесет и шест хиляди, шестстотин шестдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права по § 1, т. 3 от ПДР на ЗППЦК и записване на нови акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните нови акции. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 33,325 акции (тридесет и три хиляди, триста двадесет и пет) броя нови акции. Съветът на директорите определи емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала да бъде 40.00 лв. (четиридесет лева) всяка. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала. Съветът на директорите одобри съдържанието на проспекта за увеличение на капитала на „Лавена“ АД, изготвен от ИП „БенчМарк Финанс“ АД. Проспектът е внесен на 29.01.2013 г. в КФН за разглеждане и одобрение. След потвърждението на проспекта от КФН, „Лавена“ АД ще публикува по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.