На 25.10.2018 г. Съветът на директорите на „Лавена“ АД взе решение на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, чл.14, ал.1 и овластяването предвидено по чл. 14, ал. 3 от Устава на „ЛАВЕНА” АД, капиталът на дружеството да бъде увеличен от 8 319 506 (осем милиона триста и деветнадесет хиляди петстотин и шест) лева на 9 919 411 (девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четиристотин и единадесет) лева, чрез издаване на 1 599 905 (един милион петстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и пет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез издаване на права и записване на нови акции. Параметрите на емисията са определени в протокола на Съвета на директорите. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД е избран да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.