„ЛАВЕНА“ АД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 09.02.2016 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1128-С01 с наименование: Подобряване на производствения капацитет в „ЛАВЕНА“ АД.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 391 195,00 лева, като от тях 834 717,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.