Във връзка с решение на Съвета на директорите от 17.12.2012 г. и 28.01.2013 г. и публикации в ТР отразена на 12.04.2013 г., в.Капитал Daily от 12.04.2013 г., в. Дума от 12.04.2013 г., интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД (http://www.benchmark.bg/) от 12.04.2013 г. и интернет сайта на емитента Лавена АД (http://www.lavena.bg) от 12.04.2013 г. относно увеличение на капитала на „Лавена“ АД от 200 000 лева на до 266 667 лева, чрез издаване на до 66 667 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 40.00 лева, ви информираме, че днес 12.04.2013 г. /петък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на БФБ-София АД, а одобрения проспект и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Моля, да изпращате подписаните заявки на файл на E-mail: backoffice@benchmark.bg до края на всеки работен ден.

Оригиналите на заявките следва да изпращате на адрес: БенчМарк Финанс АД – София 1407, бул. Черни връх 32А, ет.2.

Образец на заявката можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Прикачени документи: